ពិព័រណ៍ - Qidi (MONKD) Lighting Co., Ltd.
  • ២

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ (1​)

2018.6

ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិក្វាងចូវឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍ (2​)

2018.9

ពិព័រណ៍ភ្លើងបំភ្លឺអន្តរជាតិហុងកុងឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍ (3)

2019.6

ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិក្វាងចូវឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍ (4)

2019.9

ពិព័រណ៍ភ្លើងបំភ្លឺអន្តរជាតិហុងកុងឆ្នាំ 2019